Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту об’єднує у своєму складі 6 кафедр.

  • Кафедри інституту

  • Загальна інформація

  • Завідувач кафедри

Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

Історія становлення кафедри бере свій початок ще з 30-х рр. ХХ ст. Продовжуючи багаторічні традиції своєї наукової школи, викладачі кафедри здійснюють інтенсивну науково-дослідницьку роботу за такими перспективними напрямами, як: «Енергоефективність економіки України: проблеми та шляхи їх розвитку», «Управління конкурентоспроможністю та конкурентними перевагами підприємства, регіону, держави», «Дослідження тенденцій ринку праці та формування програми заходів щодо його збалансованого розвитку». Сьогодні кафедра є високопрофесійним науково-педагогічним колективом, серед представників якого є чимало відомих авторів навчальних посібників і монографій.

ЧЕВГАНОВА Віра Яківна, кандидат економічних наук, професор

Кафедра міжнародних економічний відносин та туризму

Кафедра була створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних економічних і валютно-фінансових відносин, міжнародного бізнесу, міжнародного економічного співробітництва, туризму. Сьогодні кафедра є випусковою за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» та «Туризм». Викладання значної кількості дисциплін для студентів, серед яких є чимало іноземців, вже багато років поспіль здійснюється англійською мовою. Представники кафедри є постійними учасниками міжнародних наукових та освітніх проектів і програм, наукових конференцій, які проводяться за кордоном, а серед студентів та випускників кафедри є чимало учасників програм зарубіжного мовного, навчального, культурного та виробничого стажування.

ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор

Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Кафедра бере свій початок із 2001 року, коли стрімкий розвиток фінансової та кредитної системи нашої держави вимагав підготовки кваліфікованих фахівців відповідного профілю. За 18 років свого існування кафедра здійснила підготовку фахівців, які успішно застосовують свої знання у різних сферах економіки. Студенти, які обирають для себе спеціальності кафедри, мають унікальну можливість отримання не лише теоретичних, але й практичних знань, адже до викладання фахових дисциплін кафедрою залучаються провідні фахівці фінансових служб, казначейства, комерційних банків, страхових компаній, фіскальної служби. Представники кафедри беруть активну участь у розвитку міжнародної діяльності університету, безпосередньо координуючи взаємодію із зарубіжними науковими і освітніми установами.

ПТАЩЕНКО Ліана Олександрівна, доктор економічних наук, професор

Кафедра менеджменту і логістики

Кафедра менеджменту і логістики була створена 25 вересня 2015 року, напередодні святкування 85-ї річниці діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, однак своїми витоками вона сягає другої половини ХХ ст. Високий авторитет кафедри, завойований багатьма поколіннями науковців, постійно зміцнюється науковими здобутками талановитих студентів і професійними успіхами випускників, а комплексний підхід до якості освіти забезпечує високий рівень конкурентоспроможності фахівців зі спеціальності «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Логістика») на ринку праці і належні умови для їх подальшого професійного зростання.

Комеліна Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор

Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики

Кафедру економічної теорії та економічної кібернетики створено згідно наказу №22 від 07.02.2018 «Про зміну організаційної структури окремих навчальних підрозділів університету» шляхом об’єднання кафедр економічної теорії та регіональної економіки та кафедри економічної кібернетики. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Дубіщев Віктор Петрович.

Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики є випусковою за спеціальністю «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика та аналітична економіка»). Кафедра забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну та професійну комп’ютерну підготовку студентів. Відповідність підготовки фахівців особливостям професійної діяльності та вимогам і потребам регіону забезпечується складом навчальних дисциплін та обсягом часу на їх вивчення, спрямованістю лекційних та лабораторних занять, самостійної роботи, виробничої та переддипломної практики, курсового та дипломного проектування. Кафедра працює у тісній співдружності з багатьма підприємствами Полтави та Полтавської області, використовує їх для проведення практик та підготовки курсових, дипломних та магістерських робіт.

ДУБІЩЕВ Віктор Петрович, доктор економічних наук, професор

Кафедра публічного управління, адміністрування та права

Історія становлення кафедри почалася у 2011 році, коли в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка було створено секцію державного управління при кафедрі фінансів та банківської справи. Як окремий структурний підрозділ, кафедра функціонує в ПолтНТУ ще з 2012 року. Сьогодні вона здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та за ОПП «Бізнес-адміністрування». Колектив кафедри сформований з науково-педагогічних працівників у сферах державного управління та права, у тому числі фахівців із практичним досвідом роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування. За цей час працівниками кафедри здобуто вагомі досягнення в науково-дослідній, навчальній, методичній роботі, у тому числі захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації.

Image Not Found

Image Not Found